Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Zápis z členské schůze KCHK - pobočného spolku Praha - město

konané dne 30.5.2019 v Praze konferenčním salonku restaurace Na Květnici, Praha 4 Pankrác

Informace o účasti:

viz. prezenční listina

Program:

1. schválení programu schůze
2. zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2019
3. zpráva o hospodaření za rok 2018
4. návrh akcí pořádaných rok 2020
5. volba výboru pobočného spolku Praha město na další období
6..informace o konferenci Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, volba delegátů a návrhy na členy KCHK
7. informace o podání změn v normativech Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.
8. ostatní provozní informace
9. navržené změny v legislativě

Členskou schůzi pobočného spolku KCHK Praha – město svolala předsedkyně spolku PhDr. Filipová, která schůzi zahájila a byla členy pobočky jednomyslně zvolena předsedou zasedání. Po celou dobu jednání členské schůze pak jednání vedla. V úvodu schůze byla ověřena přítomnost členů pobočného spolku a jejich usnášenlivost. Bylo konstatováno, že Členská schůze je schopna usnášet se za účasti přítomných členů pobočného spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. viz. Stanovy KCHK

Usnesení členské schůze:

1. Členská schůze pobočky KCHK Praha- město schvaluje program jednání členské schůze a zároveň předsedu zasedání.
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Program schůze i předseda jednání ( PhDr. Eva Filipová ) schváleno.

2. Členská schůze schvaluje

Zprávu o činnosti za rok 2018

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Zpráva o činnosti byla odsouhlasena .

3. Členská schůze schvaluje Zprávu o hospodaření spolku za rok 2018. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Členská schůze schvaluje

Zprávu kontrolní komise k hospodaření spolku za rok 2018.

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Zpráva byla odsouhlasena.

4. Členská schůze spolku schvaluje

Návrh akcí pro rok 2020

Viz. příloha zápisu
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh rozpočtu byl odsouhlasen.

5.Volba předsedy pobočky + členů výboru

Navrženi: PhDr. Eva Filipová Zvoleni : 12 hlasy

předseda pobočky

Členové

Ing. Arch.Martina Kaprálková 12 hlasy
Romana Krejčová
Bc. Jana Filipová 12 hlasy
Ing. Zuzana Rozová 12 hlasy
Petra Vrchotová 12 hlasy
Jan Struska 12 hlasy
Pavel Rytíř 12 hlasy
Opatrný 12 hlasy

Navržení kandidáti byli jednohlasně zvoleni všemi hlasy.

Výbor pobočného spolku je 8 - členný .

6. Informace o konferenci Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 (termín 30.11.2019)

Nominace :Ing. Rozová,Ing.arch. Kaprálková ,J. Struska
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh nominací byl odsouhlasen.

7. Informace o podání změn v normativech Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.

Testování DCM ( DNA) u středních kníračů – povinně u jednoho z páru

Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh podané změny byl odsouhlasen.

Popisová bonitace u velkých kníračů.

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 4
Návrh podané změny byl odsouhlasen

8. ostatní Provozní informace

zpráva poradce chovu
zpráva výcvikáře
zpráva jednatele
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Zprávy byly schváleny.

Návrh na rozdělení OPCH na :

VK – Jan Struska
SK+ MK – Bc. Jana Filipová
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh bude předložen KCHK .

9. Informace k novým legislativním změnám

čipování v návaznosti na vakcinaci
hlášení chovných fen

Schůze ukončena ve 20:30

Zapsala dne : 3.6.2019 PhDr. Eva Filipová
Ověřovatel : Ing. arch. Martina Kaprálková
| Autor: admin | 12. 06. 2019 | 157 přečtení | Vytisknout článek |

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS