Zápis z výborové schůze KCHK pobočný spolek Praha ze dne 19.3.2021

Schůze výboru konána on- line

Přítomni : Eva Filipová, Martina Kaprálková, Zuzana Rozová, Jana Filipová, Miroslav Opatrný,
Petra Vrchotová

Omluveni : Pavel Rytíř, Jan Struska
Výborová schůze je usnášení schopná většinou členů.

Program :
Informace k činnosti pobočného spolku Praha – město.

Jednací bod č. 1)     Výstava + bonitace dne 4.4.2021
•  Plánovaná výstava i bonitace je ve výše uvedeném termínu zrušena. Důvodem zrušení je pandemická situace a s ní související nařízení vlády.
•  Projednána možnost  náhradního termínu ( začátek června) . V případě zajištění termínu bude požádáno o přesunutí termínu výstavy i bonitace na červnový termín .
Zajistí : Filipová  Eva                                                  schváleno jednomyslně
Termín podzimní výstavy zůstává zatím v platnosti.

Jednací bod č. 2)  Hospodaření pobočného spolku v roce 2020
• členové výboru seznámeni s hospodařením spolku v roce 2020
• účetnictví předáno k odsouhlasení auditorské firmě
• roční uzávěrka bude předána revizorovi pobočného spolku
• následně bude FÚ předáno daňové přiznání spolku
Zajistí : Filipová Jana                                                 schváleno jednomyslně

Jednací bod č. 3)  Členské příspěvky
• v řádném termínu předána aktuální členská základna p. Deverové
• konstatovány opětovné problémy při placení členských příspěvků ( příspěvky nejsou hrazeny v řádném termínu)
• na webových stránkách bude upraveno sdělení s číslem účtu, kam příspěvky a další platby ( výstavy, bonitace…) hradit
Zajistí : Petra Vrchotová                                             schváleno jednomyslně

Jednací bod č. 4)     Den s kníračem
• Akce pro letošní rok není plánovaná .
• Bod přeložen na jednání výboru na listopad 2021.    schváleno jednomyslně

Jednací bod č. 5)    Členská schůze 2021
• Členská schůze pobočného spolku je plánována na konec roku 2021. Forma schůze bude určena dle momentální situace a možnosti shromažďování osob. Členská schůze bude dle Stanov KCHK opět avizována 1 měsíc před termínem konání a členům pobočného spolku zaslány mailem pozvánky                                                                                       
Zajistí: Romana Krejčová -rozeslání
Filipová Eva – pozvánka                                        schváleno jednomyslně

Jednací bod č.6)  Změna banky
• Vzhledem k vysokým poplatkům, které si účtuje Česká spořitelna, navrženo převedení účtu pobočného spolku Praha – město ke Komerční bance
• Aktuálně ( po ukončení hrazení členských příspěvků) zažádáno o převod účtu do KB
Zajistí: Filipová Eva                                                    schváleno jednomyslně

Jednací bod č.7) Návrhy členů výboru
•       návrh pořádání bonitace VK v říjnovém nebo listopadovém termínu na cvičišti v Milovicích
•       výbor pobočného spolku souhlasí s návrhem pořádání bonitace VK, společně  s bonitací VK proběhne i bonitace MK + SK
•       organizace bude dohodnuta s p. Rytířem
•       následně bude podána žádost předsednictvu KCHK prostřednictvím pí. Deverové
Zajistí: Filipová Eva                                                    schváleno jednomyslně

Jednací bod č. 8) Připomínky p. Strusky
• možnost účasti jiného člena pobočného spolku za člena výboru
Zástup voleného člena výboru není možná.
•  vyjádření k případu člena našeho pobočného spolku ( proběhl test paternity)
Člen pobočky ( jméno známo, nezveřejňováno dle GDPR) výbor o součinnost nepožádal. Věc již vyřešena hlavním klubem, viz. zápis ze dne 26.2.2021
• žádost o vyjádření nesouhlasu s postupem předsednictva v případě naší členky ( jméno známo, nezveřejňováno dle GDPR) – štěňata se zápisem v PP Neodchováno podle chovatelského řádu “Členka rovněž o součinnost výbor nepožádala. .  
Kdo odsouhlasil razítko” Neodchováno podle chovatelského řádu ” Razítko nikdo neodsouhlasil, protože tímto razítkem klub nedisponuje. Tento zápis je oprávněn učinit orgán ČKS. Je tedy třeba, aby se dotazující  s tímto dotazem obrátit na tento orgán. Věc je rovněž již vyřešena zastřešujícím klubem KCHK, viz. zápis ze dne 26.2.2021                                                                     

                                                                                   schváleno jednomyslně

Další schůze výboru proběhne on- line dle potřeby organizace akcí.
Výbor pobočného spolku bude informován o změnách termínů průběžně.

Zápis ze schůze zpracovala: Filipová Eva
Ověřovatel zápisu : Kaprálková Martina

PV