Zápis ze schůze výboru pobočného spolku KCHK Praha – město

( konaného dne 23.10.2021 na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi )

Přítomni: Filipová E., Filipová J., Kaprálková M. , Rozová Z. , Krejčová R., Struska J., Opatrný

Omluveni: Rytiř P.

Výbor pobočného spolku je usnášení schopný většinou hlasů.

Projednáváno :

 • Termíny výstav na další rok 2022, o které jsme zažádali zatím nebyly předsednictvem KCHK potvrzeny.
  Zaslána opakovaná žádost pí. Deverové o potvrzení termínů.
  Výstavy v roce 2022 jsou plánovány vždy jako DUO výstavy s pobočným spolkem STČK . 
 • Návrh rozhodčích na rok 2022 :
  Návrh bude upřesněn dle přidělených termínů výstav.Rozhodčí budou osloveni po odsouhlasení termínu výstav předsednictvem KCHK. V případě, že navržení rozhodčí nebudou moci posuzovat, bude výboru zaslán nový návrh k hlasování.
  Zajistí: Filipová E.
 • Členská schůze pobočného spolku je plánována na leden 2022. Pozvánka bude připravena k rozeslání členům pobočného spolku do konce října 2021. Rozeslána bude s 2 měsíčním předstihem (viz. normativy KCHK ) do 15.11.2021Forma členské schůze bude upřesněna dle aktuální epi.situace ( on – line nebo prezenční)V pozvánce na členskou schůzi připomenout termín hrazení členských příspěvků na rok 2022 a číslo účtu pobočného spolku. Úhrada nejpozději do 31.1. 2022.Zajistí: Filipová E (pozvánka ) , Krejčová (rozeslání )

PV